Lid raad van toezicht gezocht

De raad van toezicht van ASVZ zoekt per 1 juli 2019:

Lid raad van toezicht (primair aandachtsgebied financiën)

De organisatie

Gewoon leven; dat willen we allemaal. Maar voor sommige mensen is ‘gewoon’ niet vanzelfsprekend. ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en ernstig verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Bij ASVZ zetten bijna 5000 medewerkers zich samen met ca. 2100 vrijwilligers in voor ongeveer 6500 cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of het hele gezin. De ontwikkelingen in het kader van zowel de overgang van AWBZ naar Wlz, alsmede van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn goed ingebed. Nu zijn we bezig met verdere digitale transformatie en strategisch personeelsbeleid. Van ‘recht op zorg’ wordt de focus gelegd op ‘aanvullen waar nodig’ en van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit is ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt van ASVZ. Deze ontwikkelingen vragen van de organisatie flexibel te zijn en snel in te spelen op veranderingen.

Het is de missie van ASVZ om een goede balans te vinden tussen enerzijds de best mogelijke kwaliteit van zorg en anderzijds financieel haalbare zorg  (zie ook: www.koplopersindezorg.nl).  De kwaliteit van zorg wordt bepaald door goed luisteren en kijken naar cliënten en hun omgeving, eenvoud in behandelmethoden, maar vooral door de betrokkenheid en professionaliteit van de medewerkers.

 ASVZ heeft een platte organisatiestructuur. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden, die rechtstreeks leiding geven aan de sectormanagers primaire zorg en de managers ondersteunende diensten; de organisatie heeft een groot aantal kleinschalige woon- en dagbestedingseenheden met een meewerkend teamleider. Het werkgebied van ASVZ is verspreid over Zuid-Holland en Brabant. Meer informatie vindt u op de website: www.asvz.nl.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Met het oog op de veranderingen en uitdagingen in de (nabije) toekomst en de financiële impact daarvan op de organisatie, breidt de raad van toezicht zich uit met een zesde lid. Samen met de voorzitter van de auditcommissie financiën heeft het nieuwe lid de financiële portefeuille als primair aandachtspunt.

De raad van toezicht streeft naar een waardengericht toezicht. Belangrijke waarden zijn een goed leven voor de cliënten, cliënt- en medewerkerstevredenheid, kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, openheid en goede samenwerking met de raad van bestuur. De raad streeft naar pluriformiteit wat betreft leeftijd, sekse, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van haar leden. Binnen de raad zijn relevante kennisvelden en deskundigheden aanwezig op bestuurlijk en maatschappelijk terrein. Meer specifieke deskundigheid is aanwezig op juridisch gebied, , het bedrijfsleven, kwaliteit en veiligheid van (gehandicapten)zorg, personeel en organisatie en zorgvastgoed. 

De raad van toezicht werkt met drie commissies, te weten de auditcommissie financiën, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. 

Zij komt minimaal zes keer per jaar in vergadering bijeen, in aanwezigheid van de raad van bestuur. De onderwerpen waarover de raad van bestuur de raad van toezicht informeert zijn opgenomen in het informatieprotocol.  De auditcommissie financiën en de commissie kwaliteit en veiligheid komen enkele malen per jaar bijeen, de remuneratiecommissie in principe eenmaal per jaar.

Een maal per jaar heeft de raad van toezicht een vergadering zonder de raad van bestuur, waarin het eigen functioneren centraal staat. Eens per twee of drie jaar wordt deze bijeenkomst begeleid door een externe deskundige.

De raad van toezicht heeft jaarlijks informeel overleg met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad en ontmoet medewerkers en cliënten op informele gelegenheden, openingen en werkbezoeken.

Voor meer informatie over de raad van toezicht verwijzen wij u naar www.asvz.nl.

Uitdagingen

Belangrijke thema’s waaraan de raad van toezicht aandacht zal besteden:

 • Meer verantwoordelijkheid voor de zorgverlener met als uitgangspunt een vraaggerichte dienstverlening en het appelleren aan de zelfredzaamheid van de cliënten; er wordt meer een beroep gedaan op ouders/verwanten en vrijwilligers.
 • Versterken van het relatiebeheer met interne en externe stakeholders.
 • Monitoring van kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.
 • Aanscherpen van de vastgoedstrategie in relatie tot het scheiden van wonen en zorg vanuit het besef dat een consistente vastgoedstrategie steeds meer een concurrentiebepalende factor zal worden.
 • Gedegen financieel toezicht dat past bij de veranderingen en uitdagingen waar ASVZ voor staat.
 • De Governancecode Zorg en het kader Toezicht op Goed Bestuur zijn leidend voor de raad van toezicht evenals verdieping en modernisering van de rol van toezichthouders.

Wij vragen:

 • Een heldere visie op cliëntbelang en in het bijzonder ook op de belangen van medewerkers in verhouding tot andere aandachtsgebieden.
 • Kennis van en ervaring met medezeggenschap op verschillende niveaus.
 • Een financiële achtergrond. Hij/zij heeft inzicht in de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen voor de organisatie
 • ICT deskundigheid is een pré
 • Een academisch werk- en/of denkniveau, het vermogen om op strategisch niveau een oordeel te vormen en een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Affiniteit met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Affiniteit met de missie en visie van ASVZ.
 • Toezichthoudende ervaring, bij voorkeur bij één of meerdere (grotere) organisatie(s) en beschikking over een actief netwerk (in de zorg).
 • Een integere en onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Voldoende tijd voor een adequate invulling van de functie en om eigen informatie uit de organisatie en het eigen netwerk te verkrijgen.

Wij bieden:

 • Een uitdagende functie bij een grote, moderne, maatschappelijk betrokken, innovatieve organisatie, waar kwaliteit van zorg voor ongeveer 6500 cliënten echt centraal staat.
 • De mogelijkheid bij te dragen en mee te denken over goed en modern toezicht.
 • Mogelijkheden voor training en scholing
 • Een binnen de vigerende WNT norm passende beloning.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over deze functie, kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, Astrid van Leeuwen: tel. 0184-491300 of e-mail: avleeuwen@asvz.nl.

Reageren

U kunt uw reactie met een korte motivatie en CV uiterlijk 25 mei sturen aan avleeuwen@asvz.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 7 juni, in de middag.