Vacature lid raad van toezicht (m/v)

Lid raad van toezicht (m/v)

Per 1 januari 2018.

De organisatie

Gewoon leven; dat willen we allemaal. Maar voor sommige mensen is ‘gewoon’ niet vanzelfsprekend. ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en ernstig verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Bij ASVZ zetten bijna 5000 medewerkers zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5800 cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of het hele gezin. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de ontwikkelingen in het kader van zowel de overgang van AWBZ naar Wlz, alsmede van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Van ‘recht op zorg’ wordt de focus gelegd op ‘aanvullen waar nodig’ en van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit is ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt van ASVZ. Deze ontwikkelingen vragen van de organisatie flexibel te zijn en snel in te spelen op veranderingen.

Het is de missie van ASVZ om een goede balans te vinden tussen enerzijds de best mogelijke kwaliteit van zorg en anderzijds financieel haalbare zorg (zie ook: www.koplopersindezorg.nl). De kwaliteit van zorg wordt bepaald door goed luisteren en kijken naar cliënten en hun omgeving, eenvoud in behandelmethoden, maar vooral door de betrokkenheid en professionaliteit van de medewerkers.

ASVZ heeft een platte organisatiestructuur. De raad van bestuur bestaat uit twee leden, van wie één voorzitter, die rechtstreeks leiding geven aan de sectormanagers primaire zorg en de managers ondersteunende diensten; de organisatie heeft een groot aantal kleinschalige woon- en dagbestedingseenheden met een meewerkend teamleider. Het werkgebied van ASVZ is verspreid over Zuid-Holland en West-Brabant. Meer informatie vindt u op de website: www.asvz.nl.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en streeft naar een waardengericht toezicht. Belangrijke waarden zijn een goed leven voor de cliënten, cliënt- en medewerkerstevredenheid, kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, openheid en goede samenwerking met de raad van bestuur. De raad streeft naar pluriformiteit wat betreft leeftijd, sekse, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van haar leden. Binnen de raad zijn relevante kennisvelden en deskundigheden aanwezig op bestuurlijk en maatschappelijk terrein. Meer specifieke deskundigheid is aanwezig op juridisch gebied, op het gebied van financiën, het bedrijfsleven, kwaliteit en veiligheid van (gehandicapten)zorg, personeel en organisatie en zorgvastgoed.

De raad van toezicht werkt met drie commissies, te weten de auditcommissie financiën, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid.

Zij komt minimaal vijf keer per jaar in vergadering bijeen, in aanwezigheid van de raad van bestuur. De onderwerpen waarover de raad van bestuur de raad van toezicht informeert zijn opgenomen in het informatieprotocol. De auditcommissie financiën en de commissie kwaliteit en veiligheid komen enkele malen per jaar bijeen, de remuneratiecommissie eenmaal per jaar.

Een maal per jaar heeft de raad van toezicht een vergadering zonder de raad van bestuur, waarin het eigen functioneren centraal staat,. Eens per twee of drie jaar wordt deze bijeenkomst begeleid door een externe deskundige.

De raad van toezicht heeft jaarlijks informeel overleg met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad en ontmoet medewerkers en cliënten op informele gelegenheden, openingen en werkbezoeken.

Voor meer informatie over de raad van toezicht verwijzen wij u naar http://www.asvz.nl/over-ons/organisatie/bestuur-en-toezicht.

Uitdagingen

Belangrijke thema’s waaraan de raad van toezicht aandacht zal besteden:

 • Meer verantwoordelijkheid voor de zorgverlener met als uitgangspunt een vraaggerichte dienstverlening en het appelleren aan de zelfredzaamheid van de cliënten; er wordt meer een beroep gedaan op ouders/verwanten en vrijwilligers.
 • Versterken van het relatiebeheer met interne en externe stakeholders.
 • Monitoring van kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.
 • Aanscherpen van de vastgoedstrategie in relatie tot het scheiden van wonen en zorg vanuit het besef dat een consistente vastgoedstrategie steeds meer een concurrentiebepalende factor zal worden.
 • Implementeren van de nieuwe Zorgbrede Governance Code en verdieping en modernisering van de rol van toezichthouders.

Wij vragen:

 • Een heldere visie op cliëntbelang en in het bijzonder ook op de belangen van medewerkers in verhouding tot andere aandachtsgebieden.
 • Kennis van en ervaring met medezeggenschap op verschillende niveaus.
 • Een financiële achtergrond.
 • Een academisch werk- en/of denkniveau, het vermogen om op strategisch niveau een oordeel te vormen en een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Affiniteit met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Affiniteit met de missie en visie van ASVZ.
 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur bij één of meerdere grote organisatie(s) en beschikking over een actief bestuurlijk netwerk.
 • Een integere en onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Voldoende tijd voor een adequate invulling van de functie en om eigen informatie uit de organisatie en het eigen netwerk te verkrijgen.

Wij bieden:

 • Een uitdagende functie bij een grote, moderne, maatschappelijk betrokken, innovatieve organisatie, waar kwaliteit van zorg voor ongeveer 5800 cliënten echt centraal staat.
 • De mogelijkheid bij te dragen en mee te denken over goed en modern toezicht.
 • Een passende beloning.

Meer informatie:

Als u meer informatie wilt over deze functie, kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, Astrid van Leeuwen: tel. 0184-491300 of e-mail: avleeuwen@asvz.nl.

Reageren:

U kunt uw reactie met een korte motivatie en CV vóór 25 november 2017 sturen aan avleeuwen@asvz.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 december 2017.