Werkwijze Kinderdagcentrum

Werkwijze
Binnen het kinderdagcentrum werken we vanuit een multidisciplinaire benadering. Naast een vaste betrokkenheid van de orthopedagoog kunnen, indien nodig, andere disciplines worden ingeschakeld als arts, logopedist, speltherapeut, psychomotorisch therapeut of fysiotherapeut.

De activiteiten zijn afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van het individuele kind. Afspraken hierover worden vastgelegd in een activiteitenplan, dat ieder jaar wordt besproken met ouders, activiteitenbegeleider, orthopedagoog en ondersteunende disciplines.

Op basis hiervan stellen de activiteitenbegeleiders een dagprogramma op, dat is aangepast aan het niveau en de beperking van het kind. De nadruk ligt op het stimuleren van de ontwikkeling, het zoveel mogelijk aanleren of instandhouden van algemene dagelijkse vaardigheden en het omgaan met andere kinderen. Speciale aandacht is er ook voor kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen.

De begeleiding kan zich zowel richten op beleving als op school- en/of beroepsvoorbereiding. Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de kinderen.

Activiteiten
De activiteiten die binnen het kinderdagcentrum worden aangeboden, zijn zeer divers. Het kan gaan om: gymmen, zwemmen, snoezelen, massage, visuele en sensopatische activiteiten, wandelen, individueel spel of buitenspelen.

Ook besteden wij veel aandacht aan ontwikkelingsstimulering en school- of beroepsvoorbereidende activiteiten. Daarnaast zijn er verschillende vormen van muziek- en bewegingsagogiek.

Voor kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen ligt het accent op het prikkelen van de zintuigen. We maken hierbij gebruik van contact-, snoezel-, muziek- en bewegingsspel. Meedoen en meebeleven is belangrijker dan het eindresultaat.