Kwaliteit

Goede zorg vinden wij belangrijk. Goede zorg is professionele zorg die op een aandachtige en verantwoordelijke manier wordt gegeven en bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van cliënten.

Werken aan kwaliteit

Het spreekt voor zich dat je als organisatie goede kwaliteit van zorg en diensten nastreeft. De gebruikers van de zorg, de overheid, de zorgkantoren en verzekeraars willen weten welke kwaliteit je als zorginstelling levert. Kwaliteit is niet statisch. De vragen van cliënten veranderen (en worden vaak complexer, waardoor de zorgzwaarte toeneemt), de mogelijkheden binnen organisaties veranderen, de wensen van samenleving en politiek veranderen. Het werken aan kwaliteit blijft dan ook voortdurend in beweging. Uiteindelijk is dat onze hoofddoelstelling: optimale zorg bieden binnen verantwoorde kaders.

Kwaliteitsrapportage 2017

Afgelopen juni heeft ASVZ haar kwaliteitsrapportage gepubliceerd. In het rapport laten we zien hoe cliënten, verwanten en medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening ervaren. We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2018 willen veranderen of verbeteren.

In het rapport zijn de uitkomsten van de dialoogdiners, de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, locatiebezoeken, werken aan wensen-trajecten en cijfers verwerkt. De verhalen van cliënten en medewerkers en activiteiten geven een goed beeld van de kwaliteit van zorg. De centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en twee externe deskundigen hebben het rapport gelezen. Hun reacties zijn ook vermeld.

Resultaten uit het rapport
Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers zijn tevreden over de kwaliteit van zorg die we bieden. Dat blijkt uit de goede score van het cliënttevredenheidsonderzoek: 71,1 van cliënten en 80,7 van ouders/verwanten/vertegenwoordigers. Daar zijn we blij mee!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg die ASVZ biedt? Wat er goed gaat en wat er beter kan? Lees dan het uitgebreide rapport of de cliëntversie.

voorzijde kwaliteitsrapportage.PNG
TripleC_48

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid binnen ASVZ kent vele bouwstenen. Vanuit de stuurgroep Kwaliteit worden speerpunten geformuleerd. Daarnaast stellen we op een systematische manier doelen met behulp van een kwaliteitsmodel en toetsen en evalueren we de zorg- en dienstverlening. Zo maken wij inzichtelijk wat we doen en dat bevordert de bewustwording.

Goede zorg is professionele zorg die op een aandachtige en verantwoordelijke manier wordt gegeven en bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Onder kwaliteit van bestaan verstaan wij niet alleen goed wonen, goed werken, lichamelijke en geestelijke gezondheid of welzijn. Net zo wezenlijk zijn warmte, veiligheid en geborgenheid, relaties met anderen en meedoen in je sociale omgeving. Wat wij nastreven is dat cliënten een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden, afgestemd op hun individuele wensen, behoeften en capaciteiten.

Een belangrijk aspect van kwaliteitszorg is het gesprek dat wij met de cliënt, diens verwanten en met elkaar aangaan. Het blijvend voeren van een dialoog over elkaars mogelijkheden en beperkingen is onmisbaar voor goede zorg- en dienstverlening.

Kwaliteit van zorg

Om goede kwaliteit van zorg te bereiken hanteren wij diverse werkwijzen, zoals het Individueel Plan en de bespreking hiervan. Vanuit de algemene visienota wordt bovendien op specifieke doelgroepen beleid geformuleerd (kinderen, ouderen. LVG-jongeren, mensen met een ernstige meervoudige beperking). Voor verschillende doelgroepen is een beleidsdocument opgesteld, waarin gedetailleerd de visie ten aanzien van de ondersteuning en behandeling van de cliënten is uitgewerkt.

Onderdeel van het kwaliteitssysteem van ASVZ is het geheel van interne en externe kwaliteitstoetsingen en –bezoeken binnen het primaire proces. Hierbij wordt (soms ad hoc en steekproefsgewijs, soms volgens planning) de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening op systematische wijze gevolgd en besproken.

Daarnaast is er voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency, het verlagen van het ziekteverzuim, het realiseren van een optimale bezetting en het blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Jongen met bril (vierkant)

HKZ gecertificeerd

Sinds 2007 is ASVZ HKZ-gecertificeerd. Dat betekent dat de organisatie voldoet aan alle kwaliteitsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Natuurlijk zijn we daar trots op. Het betekent dat we hebben aangetoond in staat te zijn kritisch te kijken naar onze zorg- en dienstverlening en deze tijdig bij te stellen als de situatie daarom vraagt.

De normen van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) hebben zowel betrekking op de primaire zorgverlening als op de volledige bedrijfsvoering. Ze zijn sterk vanuit het cliëntperspectief geformuleerd. Om te voldoen aan de HKZ-normen moet een aantal zaken goed geregeld zijn. Niet alleen op papier of in theorie maar ook in de dagelijkse praktijk. Te denken valt onder meer aan de wettelijke voorschriften. Maar het gaat ook over veiligheid bijvoorbeeld. En het gaat vooral over wat de organisatie zelf verstaat onder goede zorg. Hoe wil je omgaan met de wensen van cliënten? Hoe meet en bewaak je de tevredenheid van cliënten en medewerkers? Hoe leer je van de fouten die je maakt? Hoe zorg je ervoor de kwaliteit van het werk hoog te houden? Werken aan kwaliteit is voortdurend een kwestie van leren en verbeteren.

Hart van de zorg bewaken
Juist als praktijkgerichte organisatie ziet ASVZ het belang in van een goed documentatie- en registratiesysteem aan de hand waarvan de inhoudskwaliteit bewaakt en/of verbeterd kan worden. Groot voordeel is bovendien dat je als organisatie je werkwijze inzichtelijk én overdraagbaar maakt. Door op een dergelijke manier te kijken naar kwaliteit wordt het steeds beter mogelijk objectief vast te stellen of cliënten nu werkelijk krijgen wat met hen is afgesproken.

Kwaliteit borgen is een continue proces van duidelijke normen en doelen formuleren, van goed volgen wat er in de praktijk gebeurt, bijstellen waar dat nodig is en verder ontwikkelen wat goed gaat. De inhoud van de zorg- en dienstverlening staat daarbij centraal. Een kwaliteitssysteem garandeert niet automatisch de kwaliteit van bestaan van cliënten, maar staat wel ten dienste ervan. Wat wij willen is het hart van de zorg bewaken.