Pedagogische gezinsbehandeling

ASVZ biedt pedagogische gezinsbehandeling aan ouders met kinderen tot 18 jaar met als doel een optimaal opvoedklimaat te creëren.

Wilt u meer weten?

088- 993 12 295

Voor wie

Pedagogische gezinsbehandeling is een behandelvorm voor gezinnen met een kind (of meerdere kinderen) met een verstandelijke beperking en/of gezinnen waar een of beide ouders een verstandelijke beperking hebben en er vragen of problemen in de opvoeding zijn. Pedagogische gezinsbehandeling richt zich op het versterken van gezinnen. We werken vaak samen met diverse afdelingen binnen ASVZ. En we werken samen met mensen die voor het gezin belangrijk zijn. We behandelen diverse soorten opvoedingsproblemen. Van enkelvoudige opvoedproblemen tot zeer complexe opvoedingssituaties (multiproblem). Passend binnen de diversiteit aan arrangementen en profielen van de gemeente.

We sluiten aan bij de behoefte van het gezin. We gaan uit van de eigen kracht van de ouders en kinderen en van wat er wel goed gaat.

Teamleider Ondersteuning Thuis

Werkwijze

We gaan uit van wat er wel kan, ook wanneer het ingewikkeld wordt. We geloven dat iedereen blijft leren en ontwikkelen. We zijn gericht op de vraag van het gezin en zijn daarbij flexibel en transparant. Dat betekent dat we zeggen wat we doen en dat we doen wat we zeggen. We zijn betrouwbaar en motiverend naar het gezin, samen met andere partners die belangrijk zijn.

Samen werken we aan de doelen van het gezin zelf, passend binnen de doelstellingen en de afspraken met de gemeente. Een behandelplan maken we samen met de cliënt bij de mensen thuis. We kennen verschillende methoden en passen nieuwe inzichten toe. Met onze werkwijze sluiten we aan bij de vraag van cliënten. Medewerkers scholen zich voortdurend, we blijven leren door samen aan de slag te gaan.

Speel-o-theek (vierkant)

Beschikking of indicatie

ASVZ kan ondersteuning inzetten op financiering vanuit de Jeugdwet of vanuit Wet langdurige zorg (Wlz). Een beschikking uit de Jeugdwet kan via het wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), een gecertificeerde instelling en/of verwijzing door medische specialisten verkregen worden. Een indicatie vanuit de WLZ met functie behandeling individueel kan via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) aangevraagd worden.

Financiering kan ook vanuit PGB worden gedaan.

Verschillende vormen van pedagogische gezinsbehandeling

Met Early Intervention leren ouders gericht te kijken naar de ontwikkeling van hun kind. Ook leren zij hoe ze al in een vroeg stadium de ontwikkeling kunnen stimuleren en hoe ze de stimulatie kunnen inbouwen in de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin.

Early Intervention maakt gebruik van het ontwikkelingsstimuleringsprogramma ‘Kleine Stapjes’. De interventies zijn gericht op het stimuleren en verbeteren van het functioneren van het kind en het gezin als geheel. Er is een nauwe samenwerking met andere deskundigen die bij het kind betrokken zijn, zoals logopedisten, fysiotherapeuten en artsen.

Early Intervention is vaak een prima voorbereiding op geïntegreerde opvang en onderwijs binnen een reguliere school. Ook hierbij kunnen wij ondersteuning bieden.

Er wordt veel gewerkt met voorbeeldgedrag en het uitproberen van allerlei oplossingen. Tevens werken we met speciale behandelingsmethoden, bijvoorbeeld voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Ook maken we regelmatig gebruik van video-opnames. Het samen kijken naar beelden van het kind of het gezin werkt doorgaans verhelderend.

Ouders kunnen veel vragen hebben over of problemen ervaren met de opvoeding van hun kind. Zeker als het kind een beperking of een ontwikkelingsachterstand heeft. Adviezen van familieleden of kennissen lijken vaak niet toepasbaar op hun situatie.

De vragen die ouders hebben, kunnen heel divers zijn. Om een paar voorbeelden te noemen:
•Hoe kunnen wij omgaan met problemen rondom het eten, slapen, zindelijkheid?
•Hoe kan ons kind leren spelen met andere kinderen?
•Hoe gaan wij om met zijn driftbuien?
•Hoe kunnen we omgaan met de contactstoornissen van ons kind?
•Hoe leert ons kind spelen en zichzelf zinvol bezighouden?
•Hoe komen onze andere kinderen niet in de knel als wij zoveel aandacht aan ons kind met beperkingen moeten geven?
•Hoe komen wij als ouders op één lijn wat betreft de opvoeding?

Pedagogische gezinsbehandeling is tijdelijk. Na verloop van tijd kunnen ouders meestal zonder hulp weer verder. Zij merken dat ze anders én beter kunnen omgaan met de moeilijke situaties waarvoor zij hulp vroegen.

Centraal bij de intensieve gezinsbehandeling staat het samen met ouders en andere gezinsleden weer orde op zaken stellen. Dat houdt onder meer in: het in kaart brengen van de problemen, het ontdekken van de competenties van ouders en andere gezinsleden en het leren gebruikmaken van deze competenties in moeilijke situaties. Veel aandacht wordt hierbij besteed aan het aanleren en oefenen van nieuwe of alternatieve vaardigheden. Uitgangspunt van de intensieve gezinsbehandeling is het gezin als geheel, en alle leden van het gezin (en soms ook de naaste familieleden) worden zoveel mogelijk betrokken bij het proces van hulpverlening.

Als eenmaal duidelijk is wat er aan de hand is, hoe het gezin functioneert en welke hulp men nodig heeft, stelt de gezinsbegeleider samen met de ouders doelen op. Hierbij krijgt hij/zij ondersteuning van een gedragsdeskundige, die het proces nauwlettend in de gaten houdt.

Het uitwerken van de doelen geschiedt in fasen, waarbij de draagkracht van het gezin op dat moment richtinggevend is. Stap voor stap wordt toegewerkt naar een situatie die weer als prettig wordt ervaren en ten goede komt aan het kind (of de kinderen). Aan het eind van het traject kan men dan zonder intensieve begeleiding weer verder, al kan het zijn dat er nog wel een andere vorm van ondersteuning nodig is. Ook komt het voor dat er in een latere fase toch weer behoefte is aan een meer intensieve vorm van begeleiding. Daar moet dan wel een nieuwe indicatie voor aangevraagd worden.

Download folders en flyers