Systematische kwaliteitszorg

ASVZ kent een lange traditie van systematisch werken aan kwaliteit. In 2007 is ASVZ HKZ-gecertificeerd. Dat betekent dat de organisatie voldoet aan alle kwaliteitsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Natuurlijk zijn we daar trots op. Het betekent dat we hebben aangetoond in staat te zijn kritisch te kijken naar onze zorg- en dienstverlening en deze tijdig bij te stellen als de situatie daarom vraagt.

De normen van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) hebben zowel betrekking op de primaire zorgverlening als op de volledige bedrijfsvoering. Ze zijn sterk vanuit het cliëntperspectief geformuleerd. Om te voldoen aan de HKZ-normen moet een aantal zaken goed geregeld zijn. Niet alleen op papier of in theorie maar ook in de dagelijkse praktijk. Te denken valt onder meer aan de wettelijke voorschriften. Maar het gaat ook over veiligheid bijvoorbeeld. En het gaat vooral over wat de organisatie zelf verstaat onder goede zorg. Hoe wil je omgaan met de wensen van cliënten? Hoe meet en bewaak je de tevredenheid van cliënten en medewerkers? Hoe leer je van de fouten die je maakt? Hoe zorg je ervoor de kwaliteit van het werk hoog te houden? Werken aan kwaliteit is voortdurend een kwestie van leren en verbeteren.

Hart van de zorg bewaken
Juist als praktijkgerichte organisatie ziet ASVZ het belang in van een goed documentatie- en registratiesysteem aan de hand waarvan de inhoudskwaliteit bewaakt en/of verbeterd kan worden. Groot voordeel van het nieuwe kwaliteitssysteem is bovendien dat je als organisatie je werkwijze inzichtelijk én overdraagbaar maakt. Door op een dergelijke manier te kijken naar kwaliteit wordt het steeds beter mogelijk objectief vast te stellen of cliënten nu werkelijk krijgen wat met hen is afgesproken.

Kwaliteit borgen is een continue proces van duidelijke normen en doelen formuleren, van goed volgen wat er in de praktijk gebeurt, bijstellen waar dat nodig is en verder ontwikkelen wat goed gaat. De inhoud van de zorg- en dienstverlening staat daarbij centraal. Een kwaliteitssysteem garandeert niet automatisch de kwaliteit van bestaan van cliënten, maar staat wel ten dienste ervan. Wat wij willen is het hart van de zorg bewaken.

Informatie
Wilt u meer weten over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen ASVZ, dan kunt u contact opnemen met de coördinator kwaliteit via het algemene telefoonnummer: 0184-491200.