Visie en actie

In de zorgvisie beschrijft ASVZ de uitgangspunten voor goede zorg en ondersteuning aan de cliënt. Wat deze visietekst wil uitdrukken, is waar de organisatie voor staat en wat dat vraagt van het gedrag van medewerkers.

Uit de zorgvisie vallen de volgende kwaliteitselementen en actiepunten af te leiden die continu onder de aandacht zijn:

  1. Mensen met een verstandelijke beperking moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. In de jaarplannen van de locaties wordt o.a. opgenomen welke acties gewenst zijn om het sociale netwerk van de cliënten te versterken. De werkgroep Sociaal Netwerk werkt methodieken uit om het verder opbouwen van netwerken te ondersteunen en brengt deze onder de aandacht van de medewerkers. Ook is er de mogelijkheid om in teamverband de cursus Sociaal Netwerk te volgen.
  2. Zelf vorm geven aan het eigen bestaan lukt vaak beter in relatie met anderen. Dat betekent wij ons best moeten doen om cliënten goed te leren kennen. Het betekent ook dat we willen weten wat mensen ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe wij hun omgeving het beste kunnen betrekken bij onze doelstellingen.
  3. De vraag die de cliënt aan ons stelt staat centraal. Het Individueel Plan (IP) is een belangrijk instrument bij het uitwerken van die vraag. Dit gebeurt samen met de cliënt en/of diens ouders of vertegenwoordigers.
  4. Invloed kunnen hebben op het eigen leven is voor ieder mens van belang, hoe groot of klein die invloed ook moge zijn. Zeggenschap en medezeggenschap zijn belangrijke uitgangspunten in de ondersteuning aan de cliënten. Daarom komt ook dit thema duidelijk terug in de jaarplannen van locaties en sectoren. Voor de stuurgroep Kwaliteit ligt de nadruk op het versterken van de invloed van cliënten in hun dagelijkse leven en medezeggenschap in de voorziening waarin zij wonen of werken.
  5. Kwalitatief goede zorg leveren is belangrijk. Het kwaliteitssysteem van ASVZ draagt ertoe bij dat de zorg- en dienstverlening van een hoog niveau is. De organisatie is erop ingericht om fouten en verbetermogelijkheden te ontdekken. Waar verbeteringen mogelijk zijn, wordt aantoonbaar actie ondernomen. Als randvoorwaarde voor dit alles geldt dat er een gemeenschappelijk kwaliteitsbewustzijn bestaat onder alle medewerkers en vrijwilligers.

Om goede kwaliteit van zorg te bereiken hanteren wij diverse werkwijzen, zoals het Individueel Plan en de bespreking hiervan. Vanuit de algemene visienota wordt bovendien op specifieke doelgroepen beleid geformuleerd (kinderen, ouderen. LVG-jongeren, mensen met een ernstige meervoudige beperking). Voor verschillende doelgroepen is een beleidsdocument opgesteld, waarin gedetailleerd de visie ten aanzien van de ondersteuning en behandeling van de cliënten is uitgewerkt.

Onderdeel van het kwaliteitssysteem van ASVZ is het geheel van interne en externe kwaliteitstoetsingen en –bezoeken binnen het primaire proces. Hierbij wordt (soms ad hoc en steekproefsgewijs, soms volgens planning) de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening op systematische wijze gevolgd en besproken.

Daarnaast is er voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency, het verlagen van het ziekteverzuim, het realiseren van een optimale bezetting en het blijven voldoen aan wet- en regelgeving.