Belangenbehartiging medewerkers

De ondernemingsraad (OR) is een formeel orgaan binnen de instelling, dat de belangen van medewerkers (in collectief of afdelingsverband) behartigt. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad advies- en instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorstellen vanuit de raad van bestuur.

OR-logo

Tevens regelt de wet het initiatief- en informatierecht van de OR. Dat houdt in dat de ondernemingsraad zelf voorstellen kan doen aan de raad van bestuur en dat de raad van bestuur verplicht is (desgevraagd) aan de ondernemingsraad alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de invulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

De ondernemingsraad van ASVZ bestaat uit 22 leden, verdeeld over vijf kiesgroepen (primaire zorg Sliedrecht/Gorinchem e.o., primaire zorg Rotterdam e.o., primaire zorg West- en Midden-Brabant, primaire zorg Ambulante sector en (Zorg)ondersteunende diensten). De OR krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris en een secretaresse.

Binnen de OR wordt gewerkt met commissies, die ieder hun eigen aandachtsgebied en specifieke taken hebben. Deze commissies bereiden onderwerpen voor en brengen advies uit aan de OR. Er kunnen ook niet OR-leden zitting hebben in de commissies. De OR kent een VGWM-commissie (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), een commissie sociaal beleid, een commissie contactpersonen, een financiële/economische commissie en een PR-commissie.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij de OR van ASVZ. In maart 2007 heeft zij als één van de drie eerste ondernemingsraden in Nederland een kwaliteitscertificaat, het ORtificaat, uitgereikt gekregen. Hier is de OR natuurlijk bijzonder trots op.

Meer informatie?
Het secretariaat van de OR (2e verdieping hoofdgebouw Merwebolder in Sliedrecht) is bereikbaar via e-mail or@asvz.nl of op telefoonnummer 0184-491239 (via het antwoordapparaat).