Probleem of klacht

ASVZ hecht veel waarde aan goede zorg- en dienstverlening. Toch verloopt niet altijd alles vlekkeloos en kunnen er soms irritaties ontstaan. Veel van de voorkomende klachten en knelpunten kunnen meestal wel in goed onderling contact tussen cliënt/ouders en begeleiders, teamleider of manager besproken worden. Een enkele keer lukt dit niet en moet er iets meer gebeuren om tot een oplossing te komen. In dergelijke gevallen kan de klachtencommissie om een oordeel gevraagd worden. Dat is een officieel en onafhankelijk orgaan binnen de instelling, dat tot taak heeft de zaak te onderzoeken en advies uit te brengen aan de raad van bestuur.

Klachtencommissie
De klachtencommissie neemt klachten in behandeling van cliënten en/of ouders, doet een uitspraak over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klachten en brengt advies uit aan de raad van bestuur. Zij baseert zich hierbij op de regeling voor de opvang van klachten, zoals die in 2003 is vastgesteld.

De klachtencommissie kan een ingediende klacht terugverwijzen wanneer blijkt dat er nog geen pogingen werden ondernomen om de klacht met de betrokkenen zelf op te lossen. In het kader van het kwaliteitsbeleid worden vanaf 2005 alle ontvangen klachten aangetekend in een klachtenregister.

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend op het volgende adres:

  • Klachtencommissie ASVZ
    t.a.v. mw. J. Kweekel, ambtelijk secretaris
    Postbus 121
    3360 AC Sliedrecht

Van de klachtenregeling is ook een cliëntversie beschikbaar.
Beide documenten zijn hier in te zien of te downloaden.

Klachtenfunctionaris

Per 1 januari 2017 is een onafhankelijke klachtenfunctionaris benoemd:
Liesbeth Donken: 06 20964348.

Waarvoor benader je een klachtenfunctionaris?

  • Als een klacht formeel behandeld moet worden, is soms eerst nader onderzoek nodig, zowel vanuit de kant van de cliënt als van de organisatie. En soms is bemiddeling nodig tussen beide. Dan  kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.
  • Een klachtenfunctionaris is onpartijdig. Hij/zij onderzoekt beide kanten van de klacht. Daartoe voert hij/zij gesprekken met de klager, de aangeklaagde en andere betrokkenen. Hij/zij adviseert zowel klager als aangeklaagde over de mogelijkheden voor verdere afhandeling van de klacht.

In een powerpointpresentatie legt Liesbeth uit wat zij als klachtenfunctionaris kan betekenen.