Verkiezingen 2017

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder mag dan een stem uitbrengen. Dat geldt ook voor mensen met een beperking.

Het omgaan met de stem van cliënten en de stemkaarten roept vaak vragen op.

Kort samengevat zijn de volgende rechten en plichten van toepassing:

- Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen.
- De instelling overhandigt de stempas aan de cliënt.
- In gezamenlijkheid (teamleider met vertegenwoordiger) wordt besloten of de cliënt voldoende wilsbekwaam is om een stem uit te brengen. De teamleider is verantwoordelijk dit onderwerp met de vertegenwoordiger te bespreken en desgewenst de stempas te verstrekken.
- Als wordt bepaald dat de cliënt niet in staat is om een stem uit te brengen kan met de vertegenwoordiger worden afgesproken dat de stemkaart wordt vernietigd. Echter, de vertegenwoordiger heeft het recht om niet akkoord te gaan met vernietiging en kan aangeven de stempas te willen ontvangen.
- Hulp bij het vervoer naar het stembureau is de verantwoordelijkheid van de cliënt of zijn begeleiders.
- In het stembureau wordt niet gekeken of iemand zijn wil kan bepalen.
- Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een fysieke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan uitleg worden gegeven buiten het stemhokje over het gebruik van het stembiljet.

 

Stemmen bij volmacht

Als een cliënt niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Als in gezamenlijkheid besloten wordt dat een cliënt niet in staat is om een stem uit te brengen en dus ook geen volmacht, kan de stemkaart worden vernietigd. De vertegenwoordiger kan er ook voor kiezen de stempas te willen ontvangen. Pas wanneer een cliënt zelf bepaalt dat iemand anders zijn stem mag uitbrengen, tellen de regels van de volmacht zoals die voor iedere burger tellen.

 

Meer informatie:

Het proces van kiezen en stemmen is voor cliënten en begeleiders alles behalve een eenvoudig proces. De volgende bronnen van informatie zijn beschikbaar om cliënten en begeleiders hierbij te ondersteunen:

  • Voor begeleiders is op het interne portaal van ASVZ een pagina ingericht met daarop alle informatie over de verkiezingen.
  • Samen met de stemkaarten van cliënten zal een speciale editie van de nieuwsbrief ClientAanZet toegestuurd worden. Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de verkiezingen.
  • Op www.stemjijook.nu is veel informatie te vinden, gericht op mensen met een beperking, over stemmen, standpunten van partijen, uitleg van het stembiljet enz.

 

Ook onderstaande documenten geven nuttige informatie: