Liveblog coronavirus

Terug naar nieuwsoverzicht

In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de laatste maatregelen rond het coronavirus bij ASVZ.

[9 juli 2020 10.36 uur]

Nieuwsbrief cliënten | laatste veranderingen en vakantie
In deze nieuwsbrief voor cliënten staan de laatste veranderingen op eenvoudige wijze uitgelegd. Ook staat er informatie in over op vakantie gaan. 


[8 juli 2020 11.48 uur]

Versoepeling bezoekregeling

ASVZ kan weer een versoepeling doorvoeren in de bezoekregeling. Het bezoek is nu niet meer gebonden aan maximaal 2 vaste personen per cliënt. Ook is er geen maximum gesteld aan de duur en frequentie van het bezoek. Het is wel belangrijk dat u van tevoren een afspraak maakt om langs te komen. We willen voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zijn.

Via de teamleider van uw woning krijgt u meer informatie. U kunt dan samen bespreken op welke manier bezoek op de woning mogelijk is. Voor verwanten is deze brief beschikbaar.


[19 juni 2020 8.49 uur]

Veranderingen in bezoekregeling

Bewoners kunnen binnenkort weer bezoek ontvangen in de woning. Teamleiders nemen contact op met ouders of verwanten om te bespreken op welke manier er bezoek mogelijk is. We gaan hierbij uit van de specifieke situatie van de bewoner en de locatie. Voor bezoek gelden de volgende regels:

   • Voor het bezoek moet van tevoren een afspraak gemaakt worden. We willen voorkomen dat er te veel bezoek gelijktijdig langs komt.
   • Er is maar van 1 cliënt bezoek tegelijkertijd aanwezig op de woning.
   • Het bezoek duurt maximaal een uur.
   • Per bewoner mogen maximaal 2, steeds dezelfde personen uit het netwerk op bezoek komen.
   • De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht
    o Was uw handen
    o Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
    o Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg en was uw handen
    o Schud geen handen
    o Houd 1,5 meter afstand (dus ook van ASVZ-medewerkers en andere cliënten)
   • Bezoek kan in de woonkamer, de eigen ruimte of buiten plaatsvinden. Dit kan per woning bepaald worden.
   • Bezoek kan gebruiken van het eigen sanitair van de bewoner of van een daarvoor toegewezen toilet.
   • Bezoekers die zelf klachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk en smaak, zijn niet welkom. Dit geldt ook als iemand uit het huishouden van het bezoek deze klachten heeft.
   • Bij een besmetting op de groep kunnen gemaakte afspraken tijdelijk teruggedraaid worden.

Ouders en verwanten ontvangen van de woning deze brief waarin de mogelijkheden staan uitgelegd. Uiterlijk 1 juli moet per locatie duidelijk zijn op welke manier bewoners visite kunnen ontvangen.

Uitgangspunten voor logeren of bezoek bij anderen
Voor cliënten is het straks ook weer mogelijk om op bezoek te gaan bij anderen of om ergens te gaan logeren. Dit wordt ook per locatie besproken, zodat we dit zoveel mogelijk op maat kunnen afstemmen met cliënten en hun ouders of verwanten. ASVZ houdt deze uitgangspunten aan voor logeren en op bezoek gaan.

   • Cliënten kunnen logeren of op bezoek gaan bij dezelfde vaste personen die op bezoek komen.
   • Tijdens het logeren is er zo min mogelijk contact met anderen dan de mensen waarbij er gelogeerd wordt. Het landelijk advies van de overheid blijft om gelegenheden te vermijden waar veel andere mensen zijn.
   • Iedereen draagt zorg voor de algemene hygiënemaatregelen
   • Probeer de 1,5 meter afstand, waar mogelijk, te handhaven. We beseffen dat dit niet altijd mogelijk is. Neem hierin de eigen verantwoordelijkheid.
   • Logeren of op bezoek gaan is niet mogelijk als de cliënt of iemand uit het huishouden waar de cliënt gaat logeren/op bezoek gaat, gezondheidsklachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk en smaak.

Uitgangspunten voor bezoek aan cliënten die in een appartement met eigen opgang wonen
Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als op de groep, met de volgende aanvulling als het gaat over bezoek ontvangen:

   • Maak geen gebruik van algemene ruimtes
   • Houd 1,5 meter afstand
   • De begeleiding van de locatie moet vooraf op de hoogte worden gesteld
   • Ook hier gelden de algemene hygiënemaatregelen
   • Ook hier geldt: geen bezoek als de cliënt of iemand uit het huishouden van degenen die op bezoek gaan, klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk en smaak.

Veranderingen in dagbesteding

Cliënten die bij ASVZ wonen
Vanaf maart zijn de dagbestedingslocaties gesloten en is dagbesteding op de woningen aangeboden, voor zover dat mogelijk was. We maken de ruimtes van de dagbesteding nu in orde om weer gebruikt te worden. Uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke richtlijnen. Dat betekent dat er vaste samengestelde groepen van een locatie gebruiken kunnen maken. De samenstelling van de groep blijft hetzelfde en cliënten zullen in veel gevallen met andere cliënten dan ze gewend waren dagactiviteiten krijgen. Er zal niet de volle week gebruik worden gemaakt van de ruimte, omdat er veel kleinere en dus meer groepen zullen zijn. De teamleiders en begeleiding kijkt samen met cliënt en verwanten naar de mogelijkheden.

Thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten
Vanaf 1 juni zijn we in gesprek met thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten die bij ASVZ dagbesteding hebben. We bekijken de manier waarop we de dagbesteding weer op kunnen starten. Dit moet uiterlijk 1 juli voor iedereen geregeld zijn. Alles gaat in nauw overleg tussen teamleiders, cliënten en hun ouders/verwanten. Dit zal een aangepaste vorm van dagbesteding zijn, mogelijk niet op dezelfde locatie, met dezelfde begeleider of met hetzelfde/bekende werk. Er zal, gezien de nog beperkte mogelijkheden van vervoer, samen met cliënten en ouders/verwanten worden gekeken naar alternatieven (zelf halen en brengen, zelfstandig met de fiets of anderszins of met het openbaar vervoer).

[16 juni 2020 13.03 uur]

Telefoonlijn voor cliënten stopt per 1 juli
De speciale telefoonlijn voor cliënten stopt per 1 juli. Cliënten van woonvoorzieningen en Ondersteuning Thuis konden de afgelopen maanden bellen naar deze speciale luisterlijn als zij even iets kwijt wilden rond corona. We merken dat de aard van de vragen van cliënten is gewijzigd. Het is veranderd van de behoefte aan een luisterend oor over onzekerheden in deze tijd naar vragen die betrekking hebben op de specifieke situatie van een cliënt en waarin maatwerk nodig is door begeleiding, teamleider en eventueel manager of orthopedagoog. Daarnaast neemt het aantal telefoontjes naar de luisterlijn af. 


[12 juni 2020 14.51 uur]

Oproep voor cliënten: Denk jij mee over 1,5 meter binnen ASVZ?
De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Het coronavirus en hiermee ook de 1,5 meter kwamen in ons land. We willen graag van jou horen hoe we het beste 1,5 meter afstand kunnen houden. Als het gaat om wonen, werken en vrijetijdsbesteding. ASVZ is benieuwd naar jouw mening en oplossingen! In deze flyer vind je meer informatie en staat ook hoe je je kan aanmelden. Vragen? Stuur een mail naar: clientzeggenschap@asvz.nl.

Bekijk hieronder de oproep van Hanneke (raad van bestuur) en Yvette (lid CCRc).

 

[27 mei 2020 19.18 uur]

Zo geeft ASVZ invulling aan de routekaart van het ministerie
De minister en de VGN hebben vorige week een routekaart gepresenteerd over versoepelingen in de maatregelen. Die routekaart gaat over 3 onderwerpen: bezoekregeling, dagbesteding en logeren buiten een instelling. ASVZ heeft de adviezen van het ministerie en de VGN zorgvuldig bekeken en onderzocht hoe wij hier invulling aan gaan geven. 

Bezoekregeling
We zijn blij dat we vorige week de mogelijkheden voor bezoek hebben kunnen verruimen. Iedere locatie kan binnen een aantal richtlijnen invulling geven aan het bezoek van bewoners. Dat maatwerk is prettig, zowel voor cliënten, hun verwanten en als voor de locaties. Er zijn al veel tranen gevloeid bij het weerzien en er is op sommige plaatsen met plezier gewandeld. De bezoekregeling die ASVZ nu heeft voldoet ook aan de eisen die het ministerie in haar routekaart heeft gesteld. De teamleider heeft contact met u gehad over hoe het bezoek voor u er uit kan zien of zal dit zeer binnenkort doen. 

Dagbesteding
Het ministerie heeft aangegeven dat er voor iedere cliënt per 1 juni een passende vorm van dagbesteding beschikbaar moet zijn. Dat geldt zowel voor cliënten die in een instelling verblijven als voor cliënten die thuis wonen.

Voor cliënten die bij ASVZ wonen vindt de dagbesteding sinds half maart in en om de woning plaats. Medewerkers van de dagbesteding werken sindsdien op de woningen. We blijven dit op het merendeel van de woningen voorlopig zo doen. De meeste cliënten zijn inmiddels aan deze vorm van dagbesteding gewend en medewerkers hebben alternatieve dagprogramma’s samengesteld. Op deze manier kunnen we besmetting en verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen. Er is namelijk geen contact met bewoners van andere locaties, waardoor de kans op kruisbesmetting met het virus klein is.

Daarnaast gaat een aantal woningen in beperkte mate gebruik maken van de lokalen van de dagbesteding. Dat doen zij alleen met bewoners van de eigen woning en eigen begeleiders. En het gaat veelal om woningen waar intensieve zorg wordt geboden. Op deze manier hebben woningen meer mogelijkheden om een goede, passende daginvulling te creëren. De ervaringen die we met deze groepen op doen zijn waardevol. We gebruiken dit om de dagbesteding buiten de woning stapsgewijs uit te breiden. Ook hierbij staan veiligheid en gezondheid voorop.

Voor cliënten die niet bij ASVZ wonen, maar wel bij ons dagbesteding hebben, werken we nu aan een plan om dagbesteding weer mogelijk te maken. Het gaat om een aangepaste vorm van dagbesteding. Dat betekent dat het misschien niet hetzelfde, bekende werk is en dat we gebruik moeten maken van een andere locatie. Ook kunnen er andere begeleiders aanwezig zijn. Dat werken we nu allemaal goed uit. Die voorbereiding is ook belangrijk, omdat we uiteraard voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. We verwachten dat deze dagbesteding aan deze groep cliënten vanaf 8 juni kan worden aangeboden. Teamleiders nemen hierover de komende tijd contact op met deze cliënten en eventueel hun ouders of verwanten.

Logeren buiten instelling
Rond 1 juli moeten er duidelijke afspraken zijn voor het logeren buiten een instelling. ASVZ werkt momenteel aan een plan om dit weer mogelijk te maken. Zodra hier meer over bekend is, ontvangt u via de woning meer informatie. Daarnaast vindt u te zijner tijd actuele informatie op dit liveblog op onze website.


[25 mei 2020 19.24 uur]

Huisbezoek Ondersteuning Thuis
Begeleiders van Ondersteuning Thuis gaan de komende weken de huisbezoeken bij cliënten uitbreiden. Dit is mogelijk door versoepelingen die de overheid doorvoert. Krijgt u ondersteuning thuis? Dan neemt uw begeleider contact met u op. Jullie spreken dan af wanneer uw begeleider bij u thuis langs komt. U zult ook nog telefonisch of via beeldbellen contact hebben met uw begeleider. Voor ieders gezondheid en veiligheid zijn er regels voor huisbezoek. U krijgt deze week een brief met meer informatie.


[19 mei 2020 20.31 uur]

Persconferentie van kabinet: vervolg binnen ASVZ

Het kabinet heeft vanavond aangegeven welke maatregelen er gehandhaafd en aangepast worden. Daarnaast heeft minister De Jonge een routekaart voor de gehandicaptensector gepresenteerd. ASVZ bekijkt de komende dagen wat de eventuele gevolgen zijn voor onze zorg en begeleiding. We streven ernaar om medewerkers, cliënten, ouders/verwanten en vrijwilliger uiterlijk 27 mei te informeren over de manier waarop we hier binnen ASVZ invulling aan gaan geven.  


[19 mei 2020 15.01 uur]

Aanpassing maatregelen | o.a. bezoekregeling op maat

Twee weken geleden hebben we een voorzichtige stap gezet door de mogelijkheden voor bezoek te verruimen. De overheid heeft ondertussen met haar routekaart weer nieuwe stappen gezet. De aanpassingen van de overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat we continu moeten bekijken welke mogelijkheden er bij ASVZ zijn. Gezondheid, veiligheid en zorgvuldigheid staan hierbij op nummer 1.

Met zoveel verschillende cliënten met hun beperkingen vragen de algemene regels in de fase die nu voor ons ligt om invulling op maat. Want iedere cliënt, iedere behoefte, iedere locatie en iedere situatie is anders. Dat betekent dat iedere locatie een eigen invulling gaat geven aan de bezoekregeling waarbij de specifieke situatie van de cliënt en locatie centraal staat. Leidraad is bezoek van maximaal 2 mensen waarbij er geen afscheiding tussen bewoner en bezoek hoeft te zijn. Ook is het mogelijk om samen een stukje te wandelen als er 1,5 meter afstand kan worden bewaard.

In deze brief vindt u meer informatie over welke regels we de komende week aanpassen. Een eenvoudige uitleg voor cliënten staat in deze nieuwsbrief. Wilt u weten hoe de locatie van uw kind of verwant invulling geeft aan bezoek? De woning neemt contact met u op en met vragen mag u uiteraard altijd bellen.

Weet u dat we ook een speciale informatiepagina over corona hebben? Bekijk deze pagina hier. En voor cliënten vindt u de pagina hier.

 

[9 mei 2020 9.11 uur]

Nieuwsflits GaZet en speciale informatiepagina over corona

In de GaZet praten we ouders, verwanten en vrijwilligers bij over onze maatregelen en werkwijze rond het coronavirus bij ASVZ. De GaZet valt vandaag op de deurmat. Nieuwsgierig? Bekijk de GaZet hier. 

Er is ook een speciale informatiepagina over corona. Bekijk deze pagina hier. 

 

[7 mei 2020 10.02 uur]

Logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra | opstarten van begeleiding vanaf 11 mei

De overheid en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben richtlijnen gegeven om de begeleiding van kinderen tot en met 12 jaar vanaf 11 mei weer op te starten. Voor de begeleiding op logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra betekent dit het volgende:

   • We gaan onze locaties vanaf maandag 11 mei stap-voor-stap openen. De vaste opvangafspraken komen te vervallen. Per locatie en per kind bekijken we wat de mogelijkheden zijn om begeleiding op de beste manier te kunnen bieden. De teamleider van de locatie neemt hierover contact op met ouders/verwanten.
   • Als een kind (of één van de gezinsleden) gezondheidsklachten heeft die te maken kunnen hebben met corona, kan hij/zij niet komen. 

Lees de brief voor ouders en verwanten. 
 

[6 mei 2020 19.33 uur]

Persconferentie van kabinet: vervolg binnen ASVZ

Het kabinet heeft vanavond aangegeven welke maatregelen gehandhaafd blijven en waar verdere versoepeling mogelijk is. ASVZ bekijkt de komende dagen wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor onze zorg en begeleiding. Naast de maatregelen van de overheid zijn de adviezen en richtlijnen van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) voor ons zeer belangrijk. Uiterlijk 19 mei informeren we medewerkers, cliënten, ouders/verwanten en vrijwilligers via dit liveblog.


[1 mei 2020 14.21 uur]

Toelichting van Wim Kos op nieuwe bezoekregeling

We hebben gisteren de nieuwe bezoekregeling geïntroduceerd. In onderstaand filmpje legt Wim Kos (voorzitter raad van bestuur) uit waarom we de regels voorzichtig en stap-voor-stap versoepelen. ‘De afgelopen weken hebben we nauw ingezet op veiligheid en gezondheid. Al onze maatregelen waren er vooral op gericht om gezond te blijven. Nu kunnen we op basis van het landelijke advies voor de gehandicaptensector voorzichtig bezoek mogelijk maken. Dat is nog niet op de manier zoals we gewend zijn, maar we hebben er allemaal belang bij dat het virus niet op woningen binnenkomt. Daarom stellen we voorzichtigheid en gezondheid voorop.’

[30 april 2020 20.55 uur]

Bezoekregeling vanaf maandag 4 mei

ASVZ heeft aanpassingen gedaan in de bezoekregeling. Dat betekent dat we bezoek in beperkte mate en onder strikte voorwaarden toestaan, waarbij we onderscheid maken in drie groepen cliënten. De regeling gaat maandag 4 mei in en geldt voorlopig t/m 19 mei.

ASVZ maakt onderscheid in drie groepen cliënten voor wie verschillende bezoekregels gelden:
1. Kinderen onder de 12 jaar:
We gaan op maat en in overleg met verwanten kijken op welke manier bezoek mogelijk is. De locatie neemt hierover contact met u op.

2. Cliënten met een eigen appartement dat beschikt over een eigen opgang en waarbij geen gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt:
Bezoek is mogelijk volgens de RIVM-richtlijn voor mensen die zelfstandig wonen. Dat wil zeggen dat de bewoner maximaal drie mensen op bezoek mag krijgen en dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. De begeleiding van de locatie moet hiervan op de hoogte zijn.

3. Woonlocaties:
Voor alle overige woonlocaties gelden de bezoekregels zoals beschreven in deze brief.

Afspraak maken voor bezoek
U kunt in overleg met het team van de woning afspreken wie er de komende tijd op bezoek komt en wanneer. Goede afstemming is noodzakelijk, omdat we uiteraard willen voorkomen dat er te veel bezoek tegelijkertijd langs komt. Dat brengt namelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. Daardoor is het mogelijk dat u misschien niet op het moment van uw keuze langs kan komen. We doen ons best zo veel mogelijk rekening te houden met uw wensen en mogelijkheden.

Voor cliënten is de bezoekregeling in deze nieuwsbrief op eenvoudige wijze uitgelegd


[30 april 2020 8.34 uur]

Versoepeling bezoekregeling in de maak

We leggen momenteel de laatste hand aan een versoepeling van de bezoekregeling om bezoek in beperkte mate en onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken. Meer informatie volgt later vandaag.


[23 april 2020 15.01 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief en informatie op website

In deze nieuwsbrief voor cliënten vertellen we meer over wat minister-president Rutte afgelopen dinsdag heeft gezegd. Meer informatie en filmpjes met uitleg voor cliënten over het coronavirus staat op deze pagina.


[23 april 2020 12.35 uur]

Een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie

Ook in deze tijd biedt Ouders voor ouders een luisterend oor voor ouders, broers en zussen van bewoners. Vindt u het fijn om even met een andere ouder of verwant te praten, over de gevolgen van het coronavirus of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Neem dan contact op met Ouders voor ouders: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl. Meer informatie is ook hier te vinden.


[22 april 2020 18.01 uur]

Vragen over bezoekregeling

We hebben allemaal van de overheid gehoord wat er de komende tijd wel en niet mogelijk is. We begrijpen dat iedereen in afwachting is van een eventuele versoepeling van de bezoekregeling. Daar krijgen we vandaag al van veel ouders en verwanten vragen over.
We begrijpen heel goed dat zowel verwanten als bewoners grote behoefte hebben om elkaar weer te zien. Bijvoorbeeld om op bezoek te komen of om even te komen zwaaien bij de woning. Een eventuele versoepeling moet echter wel veilig zijn voor iedereen; gezondheid staat immers nog steeds voorop. Daarom vindt ASVZ het advies van deskundigen hierin erg belangrijk, zowel van de overheid en het RIVM als van de VGN. We zijn nu in afwachting van de adviezen en richtlijnen van de VGN, zodat we kunnen bekijken of en wanneer een versoepeling van de bezoekregeling in de toekomst mogelijk zal zijn.


[21 april 2020 20.06 uur]

Persconferentie van kabinet: vervolg binnen ASVZ

Het kabinet heeft dinsdagavond aangegeven welke maatregelen gehandhaafd moeten worden en waar kleine versoepelingen mogelijk zijn. ASVZ bekijkt de komende dagen wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor onze zorg en begeleiding. Naast de maatregelen van de overheid zijn de adviezen en richtlijnen van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) voor ons zeer belangrijk. Zodra wij meer informatie hebben voor cliënten, ouders/verwanten en vrijwilligers zullen wij u informeren via dit liveblog. 


[17 april 2020 13.24 uur]

Vier vragen aan: Elise de Borst, teamleider Helpdesk Medische Dienst

De Helpdesk Medische dienst van ASVZ heeft een speciale corona-telefoonlijn voor medewerkers geopend. Medewerkers van woningen moeten deze telefoonlijn bellen als een bewoner gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting.

Wat gebeurt er vanaf het moment dat een telefoontje binnen komt? Elise de Borst, teamleider Helpdesk Medische Dienst, geeft ons een inkijkje in dit proces.  

Lees het volledige interview met Elise hier.


[15 april 2020 14.07 uur]

Ervaring? Kom ons helpen!

Door het coronavirus neemt de druk op zorginstellingen enorm toe. Ook bij ASVZ. Ons doel is onze cliënten de juiste zorg en begeleiding blijven bieden tijdens deze coronacrisis. Daarom willen we goed voorbereid zijn voor als we extra (zorg)medewerkers nodig hebben. We kunnen jouw hulp hierin goed gebruiken!

We zijn op zoek naar ervaren en gekwalificeerde medewerkers die tijdelijk in dienst kunnen treden, zodat we voldoende medewerkers hebben op het moment dat het nodig is. Heb je eerder in de (gehandicapten)zorg gewerkt, ben je (oud-)verpleegkundige of persoonlijk begeleider? Dan kun jij ons ondersteunen bij de zorg en begeleiding van cliënten op onze woonvoorzieningen of bij verpleegkundige zorg op een locatie bij jou in de buurt. ASVZ biedt je hiervoor een flexibele en tijdelijke arbeidsovereenkomst aan.

Wil jij ons helpen? Meld je dan aan op: www.werkenbijasvz.nl


[10 april 2020 15.26 uur]

Terugblik op de week: laten we volhouden

Hanneke Kooiman (raad van bestuur) blikt terug op afgelopen week: 'Het is bijna Pasen, een bijzondere tijd voor ons allemaal. Het is niet leuk dat we dit niet kunnen vieren zoals we gewend zijn, met vrienden en familie. We moeten ons nog houden aan de maatregelen. Vanaf deze week kun je als cliënt vragen stellen via de coronatelefoon voor cliënten. We zijn met elkaar goed bezig, laten we dat volhouden. Samen komen we er doorheen, samen staan we sterk.'

[9 april 2020 9.46 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief o.a. over Corona-telefoonlijn

Speciaal voor cliënten die even een luisterend oor nodig hebben, is er een telefoonlijn opgezet. In deze coronanieuwsbrief voor cliënten lees je er meer over.


[7 april 2020 12.23 uur]

Logeerhuizen gesloten tot en met 11 mei

Door de overheidsmaatregelen heeft ASVZ haar logeerhuizen met ingang van 16 maart moeten sluiten. Door de nieuwe maatregelen van vorige week moeten we deze sluiting in ieder geval verlengen tot en met 11 mei (het einde van de meivakantie). Dat betekent dat we tot die datum helaas geen logeeropvang kunnen aanbieden aan uw kind/kinderen. Lees de brief die naar ouders en verwanten is verstuurd. 


[6 april 2020 8.48 uur]

Een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie

Ook in deze tijd biedt Ouders voor ouders, het initiatief van de OVV, een luisterend oor voor ouders, broers en zussen van bewoners. Vindt u het fijn om even met een andere ouder te praten, over de gevolgen van het coronavirus of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Neem dan contact op met Ouders voor ouders: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl. Meer informatie is ook hier te vinden.


[1 april 2020 16.13 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief o.a. over verlening maatregelen

In deze nieuwsbrief voor cliënten staat informatie over:

   • verlenging van de maatregelen
   • ideeën om te doen, bijvoorbeeld fotolijstjes maken van puzzels
   • en een boodschap van de raad van bestuur


[31 maart 2020 11.59 uur]

Zorghotel Rotterdam deels ingericht voor coronapatiënten

Een gedeelte van het Zorghotel aan de Charloisse Lagedijk in Rotterdam wordt ingericht voor de opvang van coronapatiënten uit de psychiatrische en verslaafdenzorg. Zorgaanbieder Antes coördineert dit initiatief op verzoek van de gemeente Rotterdam en gebruikt hiervoor een gedeelte van het pand dat leeg stond. Het gedeelte van het Zorghotel dat door ASVZ in gebruik is, is volledig afgescheiden van de corona-opvang. ASVZ heeft een aparte ingang, eigen lift, binnentuin en terrassen.


[1 april 2020 11.52 uur]

Huidige maatregelen verlengd tot en met 28 april

De overheid heeft gisteravond aangegeven dat de maatregelen rond het coronavirus tot en met 28 april verlengd worden. Dat betekent dat ook de maatregelen van ASVZ worden gehandhaafd. Dat wil zeggen:

   • Bezoekregeling wordt verlengd
   • Dagbesteding en logeerhuizen blijven gesloten
   • Hygiënemaatregelen blijven gelijk: handen wassen met zeep, geen handen schudden, hoesten/niezen in elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. ASVZ vindt het erg vervelend dat het voorlopig niet mogelijk is om visite te krijgen en op visite te komen. Ook het moeten missen van de structuur van de dagbesteding en de mogelijkheid voor respijtzorg, heeft een enorme impact op cliënten en verwanten. Dat realiseren wij ons terdege. Onze medewerkers doen er alles aan om alternatieven te vinden om toch contact te kunnen onderhouden.

Coronatest voor zorgpersoneel
De overheid heeft ook aangegeven dat het voor meer zorgpersoneel mogelijk is om een coronatest te krijgen als zij gezondheidsklachten hebben, die kunnen duiden op corona. Wij hebben nu nog geen informatie ontvangen over de manier waarop dit straks mogelijk is voor medewerkers van ASVZ. Dat gaan we uitzoeken en we hopen hier op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven.


[31 maart 2020 20.02 uur]

Overheidsmaatregelen van 31 maart

Vanavond heeft premier Rutte aangekondigd dat de huidige maatregelen verlengd worden tot en met 28 april. ASVZ komt zo spoedig mogelijk met een bericht wat dit concreet voor ons werk, de cliënten, verwanten en vrijwilligers betekent.


[31 maart 2020 11.59 uur]

Zorghotel Rotterdam deels ingericht voor coronapatiënten

Een gedeelte van het Zorghotel aan de Charloisse Lagedijk in Rotterdam wordt ingericht voor de opvang van coronapatiënten uit de psychiatrische en verslaafdenzorg. Zorgaanbieder Antes coördineert dit initiatief op verzoek van de gemeente Rotterdam en gebruikt hiervoor een gedeelte van het pand dat leeg stond. Het gedeelte van het Zorghotel dat door ASVZ in gebruik is, is volledig afgescheiden van de corona-opvang. ASVZ heeft een aparte ingang, eigen lift, binnentuin en terrassen.


[28 maart 2020 18.55 uur]

Minister De Jonge bezoekt Merwebolder

Minister Hugo de Jonge heeft zaterdag een bezoek gebracht aan 2 woningen op de Merwebolder. Hij ging in gesprek met begeleiders en bewoners over de maatregelen tegen het coronavirus. 'Hulde voor de mensen in de zorg die nieuwe manieren vinden om liefdevolle zorg te blijven geven', aldus de minister.


[25 maart 2020 13.39 uur]

VGN geeft einddatum voor bezoekregeling

De VGN geeft 6 april als einddatum voor de nieuwe bezoekregeling die sinds maandag 23 maart van kracht is. Het is goed mogelijk dat de regeling daarna verlengd wordt, maar voorlopig houdt ASVZ 6 april aan, in lijn met de VGN.


[25 maart 2020 11.19 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief o.a. over nieuwe bezoekregeling

De tweede nieuwsbrief voor cliënten is uit. Hierin staat o.a. informatie over de nieuwe bezoekregeling. Bekijk het samen!


[25 maart 2020 7.43 uur]

Een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie

Ook in deze tijd biedt Ouders voor ouders, het initiatief van de OVV, een luisterend oor voor ouders, broers en zussen van bewoners. Vindt u het fijn om even met een andere ouder te praten, over de gevolgen van het coronavirus of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Neem dan contact op met Ouders voor ouders: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl. Meer informatie is ook hier te vinden.


[24 maart 2020 13.46 uur]

Geen bezoek toegestaan op woningen

De overheid heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd en de VGN (Vereniging Gehandicaptensector Nederland) heeft een advies gegeven over een bezoekregeling op woonlocaties. De gezondheid van cliënten en medewerkers staat voorop. Daarom heeft ASVZ besloten om geen bezoek meer toe te staan op woningen. De maatregel gaat per direct in en heeft vooralsnog geen einddatum. We realiseren ons dat deze nieuwe maatregel een enorme impact heeft op bewoners en hun netwerk, maar zien ons genoodzaakt om dit besluit te nemen in het belang van de gezondheid van bewoners en medewerkers.

Calamiteiten
Voor calamiteiten kunnen uitzonderingen worden aangevraagd via de teamleider van de woning. De teamleider neemt in overleg met de manager en orthopedagoog een besluit. Als er een gegronde reden is waarom bezoek wel moet plaatsvinden, gelden er strikte maatregelen voor de visite conform landelijke richtlijnen vanuit de VGN en overheid.

Bezoek door cliënten
Cliënten mogen niet op visite bij andere mensen of buiten afspreken. Als ouders, verwanten of het netwerk een cliënt willen ophalen om naar huis te gaan, kan dat alleen als de cliënt bij diegene blijft tot de bezoekregeling is opgeheven. We kunnen niet aangeven hoe lang deze maatregel gaat duren. Het is daarom belangrijk dat betrokkenen goed beseffen dat de cliënt dan een langere periode bij hen moet verblijven. Cliënten die nu niet bij ASVZ aanwezig zijn, kunnen vandaag terug komen of bij hun netwerk blijven totdat deze maatregelen opgeheven zijn.

Andere mogelijkheden voor contact
Onze medewerkers op de woningen denken graag met verwanten of bekenden mee om op andere manieren contact te hebben. Zoals via beeldbellen of via de telefoon. Of stuur elkaar een kaart, brief of tekening.


[24 maart 2020 8.28 uur]

Met maximaal 3 mensen het terrein af

De overheid heeft maandag besloten dat je met niet meer dan 3 personen buiten samen mag zijn. Dat betekent dat groepen die buiten de ASVZ-terreinen gaan wandelen dat in groepjes van hooguit 3 personen doen (1 medewerker en 2 cliënten).


[21 maart 2020 11.12 uur]

Brief voor verwanten namens raad van bestuur

'Laten we elkaar blijven ondersteunen, want samen staan we sterker!', schrijft de raad van bestuur in een brief aan ouders en verwanten. De brief is afgelopen dagen via de teamleiders naar ouders en verwanten gestuurd. Lees de brief hier.

[20 maart 2020 21.19 uur]

Eerste bewezen coronabesmetting bij bewoner ASVZ

De eerste aangetoonde coronabesmetting bij een bewoner van ASVZ is een feit. Deze cliënt wordt volgens de richtlijnen in isolatie verpleegd op de woning. Medewerkers hebben beschermingsmiddelen gekregen en de GGD heeft extra instructies gegeven. Daarnaast houden we bij een klein aantal cliënten van ASVZ rekening met een mogelijke besmetting met het coronavirus. Zij hebben klachten die verband kunnen houden met het virus. Omdat de GGD niet meer iedereen met klachten test, weten we het niet zeker. De veiligheid van onze medewerkers en cliënten is heel belangrijk. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en behandelen deze cliënten alsof zij een coronabesmetting hebben.

[20 maart 2020 16.23 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief en folder

ASVZ wil cliënten graag goed informeren over het coronavirus. De ontwikkelingen gaan snel en er zijn regelmatig nieuwe maatregelen. Via de coronanieuwsbrief houden we cliënten van woonlocaties op de hoogte. Er is ook informatie waarin het virus en hygiëne op een eenvoudige manier worden uitgelegd: informatie voor cliënten woonlocaties en informatie voor cliënten van Ondersteuning Thuis. Bekijk het samen!


[20 maart 2020 13.00 uur]

Geen bezoek toegestaan op kwetsbare groepen

ASVZ heeft besloten om geen bezoek meer toe te staan op kwetsbare groepen. We volgen hierin de nieuwe maatregel van de overheid voor verpleeghuizen en het advies van de VGN. Dit betekent dat er op de kwetsbare groepen geen bezoek mag langs komen én dat bewoners niet elders op bezoek mogen gaan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. Voor calamiteiten kunnen uitzonderingen gemaakt worden in overleg met de arts. Met deze maatregel willen we de kans op besmetting bij deze kwetsbare bewoners zo veel mogelijk beperken. Probeer om op een andere manier contact te maken tussen bewoner en verwanten. Stuur een kaartje of maak een tekening. Pak de telefoon of maak contact via beeldbellen.

Is een locatie niet als kwetsbare groep aangemerkt, maar wonen daar wel kwetsbare bewoners? Dan is de huidige richtlijn nog steeds van kracht: bezoek is wel toegestaan (maximaal 1 bezoeker per persoon en bezoek van tevoren afstemmen).
Voor alle overige woningen gelden nog steeds dezelfde regels voor bezoek:

   • bezoek is wel toegestaan, max 1 bezoeker
   • van tevoren bellen om af te spreken of bezoek mogelijk is en wanneer

Informatie voor bezoekers
Komt u op bezoek? Houd u dan aan de volgende voorschriften i.v.m. het coronavirus.


[18 maart 2020 10.56 uur]
Aangepaste begeleiding Ondersteuning Thuis

Vanwege het coronavirus moet ASVZ de begeleiding aan cliënten van Ondersteuning Thuis aanpassen. ASVZ heeft de volgende maatregelen genomen:

   • De begeleiding bij u thuis doen we zoveel mogelijk op afstand. Dat kan via telefoon, beeldzorg of WhatsApp.
   • Alle dagbesteding is voorlopig gesloten tot en met 6 april 2020.
   • Alle logeerhuizen zijn voorlopig gesloten tot en met 6 april 2020.

De cliënten van Ondersteuning Thuis kunnen de komende periode het volgende van ASVZ verwachten:

   • Uw begeleider neemt deze week contact met u op. We horen graag hoe het met u gaat. En of u of uw gezinsleden ziek zijn of gezondheidsklachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus.
   • Uw begeleider kan niet langs komen als er iemand ziek is. We kijken dan samen met u wat u zelf kan doen, of iemand uit uw buurt kan helpen of dat ASVZ iets kan doen.
   • Als u niet ziek bent, dan bespreekt uw begeleider of jullie via telefoon of beeldzorg de begeleiding kunnen laten plaatsvinden.
   • Zijn er grote problemen? Neem dan contact op met uw begeleider. Samen kijken we hoe we dit op kunnen lossen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw begeleider.


[18 maart 2020 10.56 uur]
De Break blijft open

De Break blijft voor urgente zorg open op de reguliere dagen. Minimaal twee medewerkers zijn aanwezig. En als het nodig is, springen medewerkers bij. We bellen dagelijks de gezinnen waarvan de jeugdige komt om te vragen of er gezondheidsklachten (hoesten, verkoudheid, koorts) zijn bij de jeugdige of een van de andere gezinsleden. Als er klachten zijn, kan de jeugdige niet komen.


[17-3-2020 17.14 uur]

Inventarisatie inzet collega’s van ondersteunende diensten

Alle leidinggevenden van de ondersteunende diensten gaan inventariseren welke collega’s beschikbaar zijn om werkzaamheden in het primaire proces te verrichten. Daarbij moet je denken aan hand- en spandiensten voor collega’s die begeleiding en zorg bieden. Ook zijn er misschien collega’s die vanuit hun achtergrond en ervaring kunnen helpen bij de zorg en begeleiding van cliënten. Samen zorgen we ervoor dat de zorg en begeleiding van cliënten doorgaat! #wedoenhetsamen


[17-3-2020 14.01 uur]
Wijziging bezetting medische dienst en tandarts

Medische dienst
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de bezetting van de medische dienst aangepast. Dit doen we om de bezetting de komende periode te kunnen blijven waarborgen.

   • In elke regio zijn nu 1 à 2 artsen fysiek aanwezig voor medische zaken die controles of behandeling vragen.
   • De VOM is ook in mindere aantallen aanwezig en zullen zoveel mogelijk op andere wijze ingezet worden binnen de medische dienst.
   • De doktersassistentes zijn gewoon bereikbaar op de gebruikelijke tijden en wegen. Zij zetten de lijnen naar de artsen uit als dat nodig is. Ze bespreken alles zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail bespreken.

Tandartszorg
Alle controles door CBT binnen ASVZ zijn afgezegd. CBT is alleen voor spoedzaken te bereiken op het nummer 010 70 39 700. De mondhygiëniste in Udenhout doet tot nader orde geen controles. Alle afspraken zijn telefonisch afgezegd.


[17-3-2020 13.37 uur]

Cliënten niet naar externe dagbesteding

We hebben onze eigen dagbestedingslocaties gesloten. In navolging daarvan mogen cliënten ook niet naar externe dagbesteding, bijvoorbeeld bij een van onze onderaannemers.


[17 maart 2020 12.08 uur]
Bezoek aan woningen

U bent welkom in onze woningen als u zelf geen koorts, verkoudheids- of hoestklachten heeft. Heeft u deze klachten wel? Dan vragen wij u vriendelijk om niet langs te komen. We willen de gezondheid van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen en de kans op besmetting zo veel mogelijk beperken. Daarnaast willen we u vragen om het bezoek te minimaliseren en met maximaal 1 persoon op bezoek te komen. Wilt u van tevoren telefonisch contact opnemen met de woning om uw bezoek af te stemmen? We willen ervoor zorgen dat er niet te veel bezoekers tegelijk langs komen. Heeft u of degene die u graag wilt bezoeken wel veel behoefte aan contact? Wellicht kunt u elkaar wel bellen. Of misschien kunt u beeldbellen via FaceTime of WhatsApp.

[17 maart 2020 10.56 uur]
Informatie over coronavirus, eenvoudig uitgelegd

Er is divers voorlichtingsmateriaal beschikbaar waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat het coronavirus is en hoe de kans op besmetting verkleind kan worden. Wij gebruiken onze eigen folder en o.a. de uitleg in pictogrammen en in illustraties.


[15-3-2020 20.21 uur]

Huisbezoeken door medewerkers Ondersteuning Thuis

Voor medewerkers Ondersteuning Thuis geldt dat er alleen direct contact met cliënten kan plaatsvinden als dat echt noodzakelijk is. Medewerkers proberen de afspraken zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen te regelen.

Is direct contact noodzakelijk? Dan wordt eerst gebeld met de cliënt om te vragen of hij/zij gezondheidsklachten heeft (hoesten, verkoudheid, koorts). Is ditl het geval, en moet de medewerker langs gaan, dan is bescherming noodzakelijk.

 

[15 maart 2020 20.03 uur]
Sluiting dagbesteding en logeerhuizen

In navolging van het besluit van de landelijke overheid om scholen en kinderdagopvang te sluiten (behalve voor personeel uit cruciale beroepen zoals zorgpersoneel) heeft ASVZ de volgende besluiten genomen:

   • ASVZ sluit met ingang van maandagmorgen 16 maart alle dagbestedingsgroepen en logeerhuizen tot en met 6 april.
   • Voor externe cliënten die we niet voor maandagmorgen kunnen bereiken geldt dinsdag 17 maart als ingangsdatum.
   • ASVZ gaat ervoor zorgen dat medewerkers van dagbesteding en logeerhuizen op andere plekken in de organisatie ingezet kunnen worden om de continuïteit van onze zorg te kunnen waarborgen.
   • We volgen het overheidsbeleid op de voet en passen ons ASVZ beleid daarop aan.


[15-3-2020 15.23 uur]

Sluiting bedrijfsrestaurants

Alle bedrijfsrestaurants zijn vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april gesloten.


[14-3-2020 12.33 uur]
Raad van bestuur: dank voor ieders inzet!

We hebben te maken met een drukke tijd die ook de nodige onzekerheid met zich mee kan brengen. Dat geldt voor iedereen: collega's, cliënten, ouders/verwanten en vrijwilligers. En niet alleen op je werk; je zal ongetwijfeld ook merken dat je thuissituatie extra aandacht vraagt. We realiseren ons terdege dat deze tijd meer van je vraagt. Daarom willen wij graag onze dank uitspreken voor iedereen die zich inzet om het dagritme van cliënten zo veel mogelijk door te laten gaan. Met elkaar doen we ons uiterste best om besmetting en verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. 

Heel hartelijk dan voor je inzet. Raad van bestuur


[13-3-2020 21.08 uur]
Voorbereidingen op eventuele grote uitbraak

De regiegroep coronavirus heeft een draaiboek klaar liggen met scenario’s die we gaan volgen als er een uitbraak onder personeel en/of cliënten plaatsvindt. In een breed verband van artsen, medewerkers infectiepreventie, sectormanagers en ondersteunende diensten hebben we veel in voorbereiding. Dat varieert van beschikbaarheid van (beschermings-)materialen tot mogelijkheden om grote groepen in isolatie of quarantaine te begeleiden. We staan ook in zeer nauw contact met de regionale GGD’s en gezondheidsregio’s. Ten slotte voelen we ons gesteund door de VGN die vanuit hun perspectief de situatie in de gehandicaptensector op verschillende politieke niveaus continu onder de aandacht brengt en haar invloed uitoefent.


[13-3-2020 16.15 uur]

Boldermanege gesloten

De Boldermanege in Sliedrecht is gesloten.

 
[13-3-2020 15.27 uur]

Restaurants gesloten

De restaurants op locaties de Merwebolder, Vincentius en Wielewaal zijn gesloten.


[13 maart 2020 14.26 uur]
Hygiënemaatregelen
Op al onze locaties gelden de hygiënemaatregelen van het RIVM:

   • Was uw handen regelmatig met water en zeep
   • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
   • Gebruik papieren zakdoekjes
   • Geen handen schudden
   • Blijf thuis als uw verkoudheidsklachten krijgt: dit geldt alleen voor mensen die op bezoek willen komen.

Op sommige locaties kunnen extra hygiënemaatregelen gelden. Informeer hiernaar bij de begeleiding op de locatie.

[12 maart 2020 21.23 uur]
Sluiting gemeenschappelijke ruimtes en sportvoorzieningen

Een aantal gemeenschappelijke ruimtes en sportvoorzieningen is gesloten. Zoals onze zwembaden, (bedrijfs-)restaurants en de Boldermanege. Sluitingen zullen we zo veel mogelijk rechtstreeks communiceren aan mensen die hiervan gebruik maken. Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op. Vergaderingen worden zo veel mogelijk telefonisch gehouden of afgezegd. We beperken de contacten tot een minimum. Medewerkers die de mogelijkheid hebben om hun functie thuis uit te oefenen, kunnen thuis werken.

[12 maart 2020 16.59 uur]
Evenementen gaan niet door

ASVZ cancelt haar evenementen, zoals de Ontdekdezorg week en Diner voor Twee. Mensen die zich voor bijeenkomsten hebben aangemeld, worden hierover rechtstreeks geïnformeerd. Heeft u vragen, neem contact op met de organisator van het evenement.