Voor Gemeenten

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Wilt u meer weten?

088 - 993 12 95

Ondersteuning

Individueel

ASVZ biedt ondersteuning op het vlak van sociaal en persoonlijk functioneren. Samen met de cliënt kijken we gericht naar de vraag en zetten in wat nodig is. Dit kan uiteenlopen van enkele uren begeleiding tot intensieve ondersteuning. Soms is het niet duidelijk waardoor klachten of problemen ontstaan of opgelost kunnen worden. In dat geval kan ASVZ ook diagnostiek & behandeling inzetten en indien gewenst een passende behandeling te bieden.

Gezin

Wanneer er binnen een gezin behoefte is aan ondersteuning kunt u bij ASVZ terecht. Wij bieden ondersteuning en behandeling aan kinderen en/of ouder(s) met een verstandelijke beperking. Daarbij is ons doel om het gezin te versterken. Hiervoor werken we samen met mensen die belangrijk zijn voor het gezin.

Opvoeding

Ouders kunnen veel vragen hebben over of problemen ervaren met de opvoeding van hun kind. Zeker als het kind een beperking of een ontwikkelingsachterstand heeft. ASVZ kan ondersteunen bij het versterken van de opvoedvaardigheden. We focussen hierbij op de vraag van het gezin. We zijn betrouwbaar en motiverend naar het gezin, samen met andere partners die belangrijk zijn.

Werk

Werk hebben is voor iedereen belangrijk. Het geeft de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten, jezelf te ontplooien, een groter sociaal netwerk op te bouwen en wanneer mogelijk meer zelfstandigheid. ASVZ helpt bij het vinden van een zinvolle invulling van de dag. Dit kan zijn midden in de maatschappij, maar ook beschutte plek, dicht in de buurt.

School

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. ASVZ ondersteunt kinderen in het onderwijs en bij BSO. Soms is regulier- of speciaal onderwijs niet mogelijk. Dan wordt er op maat dagbesteding aangeboden in één van onze kinderdagcentra. We werken samen met verschillende dagcentra of scholen voor speciaal onderwijs. Hierdoor is er een lagere drempel om in te stromen in het onderwijs.

Vrije tijd

Naast wonen en werken, dagbesteding of school is invulling van vrije tijd een belangrijk onderdeel van het leven. In vrije tijd kunnen mensen zich ontspannen, dingen beleven en andere mensen ontmoeten. Om het informele netwerk van de cliënt in stand te houden of uit te breiden, worden er activiteiten in de regio bezocht, al dan niet speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. We zoeken samen met de cliënt naar de best passende invulling van de vrije tijd.

Methodieken

Video-behandeling

De videobehandeling VIPP-LD (Video Interactie begeleiding Positive Parenting) helpt ouders met een verstandelijke beperking (LD staat voor Learning Difficulties) de problematiek van de ouders te verlagen en de sensitiviteit van ouders te vergroten. De interventie is wetenschappelijk gefundeerd.

Early intervention

Early Intervention is een methodische begeleidingsvorm die gebruik maakt van het ontwikkelingsstimuleringsprogramma ‘Kleine Stapjes’. De interventies zijn gericht op het stimuleren en verbeteren van het functioneren van het kind en het gezin als geheel. Er is een nauwe samenwerking met andere deskundigen die bij het kind betrokken zijn, zoals logopedisten, fysiotherapeuten en artsen.

Lees meer bij pedagogische gezinsbehandeling

Houvast

HouVast is ontwikkeld voor gezinnen van ouders met een LVB en stelt hen in staat om kinderen, met hulp van hun netwerk, veilig en 'goed genoeg' groot te brengen. De interventie is oplossingsgericht, planmatig en volkomen transparant. HouVast is op wetenschappelijke inzichten gebaseerd en erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als 'goed onderbouwd'.

Onze basis

Onze kijk op zorg?

Samen aanpakken. Met open blik. En vooral: kijken naar wat wél kan. ASVZ staat midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven we vorm aan onze zorg. Hoe we dat doen, staat in deze zorgvisie. Onze zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn bij ons dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven.

Lees hier meer over onze kijk op zorg

Triple-C

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen

Oplossingsgericht Werken

Het vertrekpunt van Oplossingsgericht Werken is de wens van de cliënt, de kern van de methodiek is het samen met de cliënt construeren van oplossingen. De methodiek wordt ingezet bij consultatie en kortdurende therapie. Oplossingsgericht werken houdt dus in dat je steeds met de cliënt afstemt wat werkt. Ook luister je naar de feedback die de cliënt geeft. Oplossingsgericht Werken is in Nederland en internationaal wijd verspreid en wetenschappelijk onderbouwd.