Diagnostisch team

Meer weten?

0184-491230

Diagnostisch team

Het komt regelmatig voor dat de problematiek rond een persoon met een verstandelijke beperking dermate complex is dat gespecialiseerde psychodiagnostiek noodzakelijk is. In deze gevallen kan een beroep worden gedaan op het diagnostisch team van ASVZ.

De vragen aan het diagnostisch team ontstaan vaak omdat de directe omgeving van een cliënt (familie, begeleiders) bepaald gedrag niet begrijpt: “Waar komt het gedrag vandaan, waarom doet iemand zo? Hoe moeten we hier nu op reageren?” Het kan ook zijn dat er vragen zijn over iemands perspectieven. Over wat deze persoon kan en aankan. Het gaat altijd om complexe vragen, die vanuit verschillende invalshoeken onderzocht moeten worden.

Onderzoek
Het diagnostisch team voert psychodiagnostisch onderzoek uit bij mensen met (een vermoeden van) verstandelijke beperkingen en/of een ontwikkelingsachterstand, waarbij een heel spectrum aan problemen kan voorkomen (denk aan: gedragsproblemen en psychische en/of psychiatrische problemen). Het team zoekt naar factoren die ten grondslag liggen aan de problematiek of deze instandhouden. Aansluitend op de bevindingen geeft het team een advies over verdere stappen. De adviezen kunnen liggen op het gebied van nadere diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Expertise
De complexiteit van de problematiek kan uiteenlopende achtergronden hebben. Mogelijke onderzoekshypotheses zijn altijd gericht op verschillende factoren, die zowel aan de cliënt als aan de omgeving gerelateerd zijn. De laatste jaren is vooral expertise opgebouwd in het beantwoorden van vragen over seksueel probleemgedrag, niet alleen vanuit het perspectief van de pleger maar ook vanuit het perspectief van het slachtoffer.

De diagnostiek richt zich op het maken van een functionele analyse om aard en ernst van probleemgedrag in te schatten en adviezen te kunnen geven ten aanzien van de benodigde ondersteuning, begeleiding of behandeling van de cliënt. Verder verricht het diagnostisch team ook psychodiagnostisch onderzoek bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) en neuropsychologisch onderzoek.

Samenstelling diagnostisch team
Het diagnostisch team van ASVZ bestaat uit deskundigen met gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent mensen met een verstandelijke beperking. De vaste kern bestaat uit (GZ-)psychologen, orthopedagogen en psychologisch assistenten.

Door de samenwerking van het diagnostisch team met andere disciplines binnen ASVZ (zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten, logopedist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, speltherapeut) kunnen desgewenst ook andere vormen van diagnostiek, bijvoorbeeld speldiagnostiek of (para-) medische diagnostiek, worden uitgevoerd.

Aanmelden
Voor cliënten van ASVZ verloopt de aanmelding altijd via de betrokken orthopedagoog/psycholoog.
Het diagnostisch team voert ook onderzoeken uit voor cliënten die door externe instanties worden aangemeld. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van een deskundige:
- orthopedagoog of psycholoog
- arts (huisarts, AVG, consultatiebureauarts)
- zorgconsulent (MEE)
- (gezins)voogd

Mensen uit de regio kunnen eveneens gebruikmaken van de diensten van het diagnostisch team. Een aanmeldingsformulier kan op verzoek worden toegestuurd.
Externe cliënten dienen te beschikken over een CIZ-indicatie ‘Behandeling algemeen’.

Voor meer informatie:
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184 - 491230