Triple-C

Gewoon leven. Dat willen we allemaal. Maar voor veel mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. Triple-C is erop gericht dat ook zij het gewone leven ervaren.

Switch to English

Click here

Triple-C in een notendop

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:
•uitgaan van hun menselijke behoeften;
•een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
•samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
•anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Triple-C Behandelhuis

We hebben het gedachtegoed van Triple-C verbeeld in het Triple-C Behandelhuis. Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis mensen zijn en dus ook menselijke behoeften hebben. Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op beantwoorden aan – en vervullen van menselijke behoeften van cliënten. Cliënten straffen, vastbinden of afzonderen doen we dan ook niet. In plaats daarvan werken we aan een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige ondersteuningsrelatie, waarin we cliënten menselijk en wenselijk gedrag ‘voorleven’.

Het triple-C Behandelhuis.jpg

Drie pijlers, drie doelen

De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle daginvulling, waarbij we anders kijken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze succeservaringen opdoen die een behandelend effect hebben: hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond.

De begeleider biedt onvoorwaardelijke ondersteuning. Hij is en blijft altijd betrouwbaar voor de cliënt. Hun vertrouwensrelatie groeit en fungeert als buffer tegen stress.

Binnen deze vier gebieden krijgen cliënten uitdagingen, taken en verantwoordelijkheden waardoor ze competenties opbouwen. Bij elke activiteit die de cliënt uitvoert, krijgt hij ondersteuning van zijn begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat de relatie – ongeacht het gedrag – in stand blijft én dat de activiteit succesvol wordt afgerond. Daardoor ontwikkelt de cliënt meer vertrouwen in de ander en in zichzelf en groeit ook zijn (gevoel van) competentie.

Daarom vinden we het niet zinvol om het probleemgedrag de kop in te drukken met protocollen, medicatie, fixatie of separatie. Daardoor raken cliënten alleen maar verder verwijderd van ‘het gewone leven’. We richten ons dus niet op controleren of beheersen van probleemgedrag. We richten ons op de onderliggende, onvervulde menselijke behoeften. Die vullen we aan, waardoor de stress en het probleemgedrag bij cliënten afnemen. Daardoor wordt het leven om hen heen weer gewoon. Hun eigen leven ook. Of in elk geval: zo gewoon mogelijk.

Triple-C producten

Naast het boek is er ook een online instructie module.

Het boek: Het gewone leven ervaren.

In 2015 verscheen de opvolger van het in 2011 verschenen boek: Het gewone leven ervaren ­– Triple-C in theorie en praktijk. Daarin beschrijven Hans van Wouwe en Dick van de Weerd het gedachtegoed achter Triple-C en de randvoorwaarden die nodig zijn om Triple-C succesvol vorm te geven.

Klik hier om het boek te bestellen.

Online instructie module

In deze online training kan een organisatie medewerkers in vier modules kennis laten maken met de basis van het Triple-C behandelmodel. Deze training is alleen beschikbaar voor organisaties met een eigen LMS. De module wordt na aanschaf in SCORM aangeleverd voor onbeperkt gebruik in het eigen LMS. Neem hiervoor contact op met de afdeling opleiden van ASVZ.

Meer weten? Stuur ons een mail.
TripleC_27

Triple-C Systeemprogramma

Triple-C implementeren en uitvoeren gaat natuurlijk niet vanzelf. Triple-C vraagt dat iedereen in het behandelsysteem denkt, kijkt en handelt vanuit het fundament van het Triple-C Behandelhuis: de menselijke behoeften. Het Triple-C Systeemprogramma ondersteunt alle leden van het behandelsysteem door middel van training en coaching om de uitgangspunten, pijlers, doelen en het perspectief van het Triple-C Behandelhuis te implementeren en uit te voeren.
Begeleiders, orthopedagogen, leidinggevenden, managers en directeuren gaan gedurende vijf dagen in actieve, creatieve sessies aan de slag met casussen uit hun eigen praktijk.

Wilt u meer weten over het Triple-C Systeemprogramma? Neem dan contact op met het secretariaat zorgondersteuning.

Triple-C introductie-ochtend

ASVZ organiseert zes keer per jaar een gratis introductie-ochtend op vrijdag. U krijgt een korte presentatie over het ontstaan en de werking van Triple-C. Ook krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Op basis van de samenstelling, de vragen en de specifieke interesses van de deelnemers, bezoeken we woningen en/of afdelingen. 

Algemene informatie

Inloop vanaf 9.00 uur. De ochtend start om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Na afloop kunt u gebruik maken van het restaurant of u kunt zelf uw lunch meenemen.

Data 2021

Er zijn op dit moment, i.v.m. de maatregelen rondom corona, nog geen data bekend voor 2021. Zodra het weer mogelijk is delen we op deze pagina de nieuwe data.  

TripleC_34

Wetenschappelijk onderzoek

ASVZ partner van Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking ASVZ is partner van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, onderdeel van de Universiteit Tilburg.

In haar promotieonderzoek gaat Tess na wat de specifieke succesfactoren voor begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Hierin zal zij persoonsfactoren, de context en de organisatie meenemen. Prof dr. Petri Embregts is betrokken als eerste promotor.

Daar verzamelt zij onder leiding van prof. dr. Petri Embregts wetenschappelijk bewijs voor de effecten van Triple-C. ‘De eerste puzzelstukjes vallen op hun plek.’

Triple-C is al bijna dertig jaar in ontwikkeling. Die ontwikkeling vindt plaats op de werkvloer. In het contact tussen begeleiders en cliënten, maar ook in het contact tussen begeleiders, managers en behandelaars.

In dit promotieonderzoek zijn we daarom begonnen om Triple-C helemaal af te pellen naar de kern. Hiervoor hebben we elke zin uit het boek Het gewone leven ervaren opgedeeld in codes. Daarbij stelden we ons steeds de vraag: Wat zegt dit precies over Triple-C ? Zegt het iets over de visie? Over de begeleiders? Of de organisatie?

Daarnaast betrekken we de praktijkkennis van de mensen die iedere dag met Triple-C werken. Dit doen we in interviews met de bedenkers van Triple-C en in focusgroepen met verschillende professionals uit het werkveld. Doel van mijn promotieonderzoek is om de practice-based interventie Triple-C evidence based te maken.’

 …en weer terug

‘De Academische Werkplaats is sterk gericht op valorisatie’, vervolgt Tess. Dat betekent zoveel als: zorgen dat het onderzoek weer in de praktijk terecht komt. Als we straks precies weten wat de werkzame elementen van Triple-C zijn en welk effect ze hebben op cliënten, kunnen we dat in de praktijk heel gericht gaan toepassen. Bovendien wordt het zo gemakkelijker om Triple-C in de praktijk over te dragen.’